Certifikát o vysazení stromu jako dárek – za minutu v emailu. Zjistit víc!

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

Definice

 1. 1.1V těchto Obchodních podmínkách.
  1. 1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://sazimecesko.cz/, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání služby Uživatelem;
  2. 1.1.2 „Smlouva“ znamená smlouva ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Provozovatelem jako poskytovatelem a Uživatelem jako příjemcem prostřednictvím E-shopu, konkrétně v podobě služby „zasazení stromu“;
  3. 1.1.3 „Košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním položky a/nebo změnou množství vybraných položek;
  4. 1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
  5. 1.1.5 „Provozovatel“ znamená společnost PlanetWe Rewild s.r.o., se sídlem Jankovcova 1627/16a, 170 00, Praha - Holešovice, Praha, IČO: 11732041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353631;
  6. 1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
  7. 1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
  8. 1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
  9. 1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
  10. 1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
  11. 1.1.11 „Služba“ znamená služba nabízená Provozovatelem Uživateli prostřednictvím E-shopu, konkrétně v podobě služby „zasazení stromu“;

Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

 1. 2.1Provozovatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí Služby.
 2. 2.2Ohledně ceny Služby a dalších poplatků platí, že:
  1. 2.2.1 Ceny služeb (Služby) jsou na webu uvedeny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Součástí ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny.
 3. 2.3 Pro odstoupení od Smlouvy platí, že:
  1. 2.3.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
  2. 2.3.2 Odstoupení od smlouvy Spotřebitel zašle na svůj náklad Provozovateli na adresu PlanetWe Rewild s.r.o., se sídlem Jankovcova 1627/16a, 170 00, Praha - Holešovice, Praha nebo na email info@sazimecesko.cz.
  3. 2.3.3 Spotřebitel nemůže ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
   „o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy“
  4. 2.3.4 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
  5. 2.3.5 Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení ceny za Službu, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
  6. 2.3.6 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy najdete na tomto odkaze: https://sazimecesko.cz/odstoupeni.
 4. 2.4Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím emailové adresy info@sazimecesko.cz. Se stížností se lze obrátit i na orgán dohledu nebo státního dozoru, a to na Českou obchodní inspekci. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Proces uzavření Smlouvy

 1. 3.1Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům Službu, a to uvedením označení Služby, podrobných informací o Službě, ceny Služby včetně daně z přidané hodnoty.
 2. 3.2Pro objednání Služby Uživatel vloží položku do Košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Chci zasadit strom" či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
  1. 3.2.1 objednávané Službě;
  2. 3.2.2 množství (stromů k zasazení);
  3. 3.2.3 způsobu úhrady ceny;

  dále též jen "Objednávka".

 3. 3.3Uživatel si může objednat nejen jednorázové poskytnutí Služby, viz článek 3 odstavec 3.2 těchto Obchodních Podmínek, ale i opakované poskytování Služby spočívající v automatické opakované Objednávce každý kalendářní měsíc, dále též jen „Automatická opakovaná objednávka“. V takovém případě platí následující:
  1. 3.3.1 Volbu, zda Uživatel požaduje Objednávku (jednorázovou), nebo Automatickou opakovanou objednávku, Uživatel provede v rámci rozhraní E-shopu.
  2. 3.3.2 V případě Automatické opakované objednávky bude uživateli každý kalendářní měsíc účtována Služba, a to v rozsahu podle volby Uživatele v rámci rozhraní E-shopu dle článku 3 odstavce 3.3.1 těchto Obchodních podmínek.
  3. 3.3.3 Realizace Automatické opakované objednávky se stejně jako realizace Objednávky řídí těmito Obchodními podmínkami, mimo jiné článkem 4 odstavec 4.1.9 těchto Obchodních podmínek.
 4. 3.4Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.
 5. 3.5Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
 6. 3.6Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.
 7. 3.7Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí emailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
 8. 3.8Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.
 9. 3.9Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle článku 3 odstavce 3.7 těchto Obchodních podmínek.
 10. 3.10Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady s tím vzniklé (v souvislosti s uzavřením Smlouvy) hradí uživatel sám.

Smlouva

 1. 4.1Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
  1. 4.1.1 Uživatel objednává od Provozovatele Službu, kterou si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u dané Služby v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli cenu, která je uvedena u takové Služby v uživatelském prostředí E-shopu.
  2. 4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu poskytnutí Služby Uživateli od Smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednanou Službu nemůže dodat.
  3. 4.1.3 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení ceny za Službu a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
  4. 4.1.4 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
  5. 4.1.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
  6. 4.1.6 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
  7. 4.1.7 Po uhrazení ceny je Uživateli na emailovou na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce zasláno potvrzení o úhradě a zároveň Certifikát o vysazení stromu (k poskytnutí Služby v podobě vysazení stromu fakticky dojde za podmínek uvedených v článku 4 odstavec 4.1.9 těchto Obchodních podmínek).
  8. 4.1.8 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny. Slevy z ceny Služeb lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
  9. 4.1.9 Provozovatel se zavazuje poskytnout Službu Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Smlouvy. Veškeré lhůty pro poskytnutí Služby uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační. K poskytnutí Služby (zasazení stromu) dojde přibližně ve lhůtě 6-12 měsíců od uhrazení ceny Uživatelem, a to zejména s ohledem na klimatické podmínky.
  10. 4.1.10 Po poskytnutí Služby (zasazení stromu) obdrží Uživatel email s potvrzením o zasazení, který bude obsahovat zejména GPS souřadnice místa, kde byla Služba poskytnuta (zasazen strom). Služba bude poskytnuta (strom zasazen) na k tomu vhodném místě na území České republiky. Pro vyloučení pochybností tímto místem není pozemek ve vlastnictví Uživatele, u kterého se předpokládá, že je pro něj důležité poskytnutí Služby (zasazení stromu) jako takové pro účely obnovy lesa.
  11. 4.1.11 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
  12. 4.1.12 Právo odstoupit od Smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese PlanetWe Rewild s.r.o., se sídlem Jankovcova 1627/16a, 170 00, Praha - Holešovice, Praha nebo na emailu info@sazimecesko.cz.

Uživatelský účet

 1. 5.1Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
 2. 5.2Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
 3. 5.3Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každé Služby, kterou Uživatel učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
 4. 5.4Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
 5. 5.5V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

Reklamační řád

 1. 6.1Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Služba poskytnuta bez vad.
 2. 6.2Má-li Služba vady, má Spotřebitel právo požadovat provedení nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, má právo odstoupit od Smlouvy.
 3. 6.3Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na provedení nové Služby bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Provozovatel nemůže provést novou Službu bez vad, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. 6.4Odstranění vad musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 5. 6.5Běh lhůty pro vyřízení odpovědnosti za vady se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Ochrana osobních údajů

 1. 7.1Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 2. 7.2Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://sazimecesko.cz/gdpr

Užívání E-shopu

 1. 8.1Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
 2. 8.2Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
 3. 8.3Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
 4. 8.4Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
 5. 8.5V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

Prohlášení Provozovatele

 1. 9.1Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
 2. 9.2Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení ceny u Služby, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takovou Službu na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat danou Službu za zobrazenou cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou cenu dané Služby a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Službu za skutečnou cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku.
 3. 9.3Uživatel bere na vědomí, že fotografie v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejich převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem dané Služby a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
 4. 9.4Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci kontakt.

Rozhodné právo

 1. 10.1Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

 1. 11.1Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 16. 7. 2022.